จำนวนผู้เข้าชม
7 9 0 0

YOUR IP 3.237.97.64

03-03-2021ประกาศเจตจำนงสุจริต
01-03-2021ประกาศเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
08-02-2021ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
08-01-2021ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
04-12-2020รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งที่รับสมัคร
04-12-2020ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
09-11-2020โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
11-08-2020ประกาศราคากลาง
11-08-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11-08-2020ประกาศประกวดราคา
11-08-2020ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
13-07-2020แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
EOC-ZIka การดำเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
โรคมาลาเรีย การป้องกัน รักษาควบคุม
สถานการณ์ขยะในประเทศไทย