กีฬาต้านยาเสพติด"
  ออกกำลังกายลดพุง
  กิจกรรมทั้งหมดของเทศบาลบ้านนาปรือ
 
จำนวนผู้เข้าชม
5 1 6 3

YOUR IP 3.236.59.63

25-06-2020แผ่นผับให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16-06-2020รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่
28-06-2019เริ่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
28-06-2019เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
29-06-2019เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินงบประมาณประจำปี 2561
29-06-2019เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี 2561
28-06-2017ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
28-06-2017ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา บ้านเนินบาก หมู่ที่ 5
28-06-2017ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
28-06-2017ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งไฟไฟ้กิ่งเดี่ยว จำนวน 2 โครงการ
28-06-2017ประกาศสอบราคาจ้างถนนลูกรัง จำนวน 2 โครงการ
 
วิธีสังเกตุเป็นไข้เลือดออก(อาสาปราบยุงลาย)
DEATH JOKE ตลกน่าตาย 029 แม่ตั้งครรภ์
สปอตโทรทัศน์ เรื่อง รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย