กีฬาต้านยาเสพติด"
  ออกกำลังกายลดพุง
  กิจกรรมทั้งหมดของเทศบาลบ้านนาปรือ
 
จำนวนผู้เข้าชม
6 2 0 6

YOUR IP 3.238.107.166

09-11-2020โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
15-10-2020รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
19-08-2020เอกสารแนบท้ายเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
19-08-2020รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
24-07-2020การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
13-07-2020ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย
25-06-2020แผ่นผับให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11-08-2020ประกาศราคากลาง
11-08-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11-08-2020ประกาศประกวดราคา
11-08-2020ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
13-07-2020แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
วิธีทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
โรคมาลาเรีย การป้องกัน รักษาควบคุม