กีฬาต้านยาเสพติด"
  ออกกำลังกายลดพุง
  กิจกรรมทั้งหมดของเทศบาลบ้านนาปรือ
 
จำนวนผู้เข้าชม
5 8 4 2

YOUR IP 18.207.102.38

15-10-2020รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
19-08-2020เอกสารแนบท้ายเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
19-08-2020รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
24-07-2020การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
13-07-2020ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย
25-06-2020แผ่นผับให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
16-06-2020รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2562
11-08-2020ประกาศราคากลาง
11-08-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11-08-2020ประกาศประกวดราคา
11-08-2020ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจอะจง
13-07-2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสืบสานงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ2563
13-07-2020แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
DEATH JOKE ตลกน่าตาย 030 ความปลอดภัยเด็กบนท้องถนน
รู้ทัน...โรคไข้เลือดออก