วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (VISION)

"เทศบาลร่มเย็น เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มุ้งเน้นการศึกษา ศาสนาเลิศล้ำ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น"

พันธกิจ (MISSION)


- จัดทำบริการสาธารณะตามกฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ส่งเสริมคุณค่าและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มุ่งพัฒนาให้ความเป็นชุมชนร่มเย็นมีความสุข
- ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม