ข้อมูลด้านสังคม/ด้านการบริการพื้นฐาน

การศึกษา :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  ได้รับการถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อนุบาล  3  ขวบ)  จำนวน  1  แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  มีเด็กเล็กจำนวนประมาณ  36  คน )
โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่  จำนวน  1  แห่ง  (โรงเรียนบ้านเนินหอม)  สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้งมัถยมศึกษาปีที่  3  ปัจจุบันมีนักเรียน  จำนวนประมาณ  237  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  16  พฤษภาคม  2551)    

ด้านสาธารณะสุข  : สถานีอนามัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล  จำนวน  1  แห่ง  มีบุคลากร  5  คน
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน : ป้อมยามตำรวจ  จำนวน  1  แห่งสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ   จำนวน  1  แห่ง
สถานบัน / องค์กรทางศาสนา : มีจำนวน  6  แห่ง  คือ
วัดนาปรือ
วัดเนินหอม
วัดหนองแท่นพระ
วัดเนินบาก
วัดป่าเนินกลาง  (สังกัดยุตินิกาย)