ประวัติความเป็นมา ข้อมูลสภาพทั่วไป

หมวด: : ข้อมูลเทศบาล
เผยแพร่ : วันศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2558 05:43
ประวัติ :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือตั้งอยู่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลชื่อว่า “สุขาภิบาลบ้านนาปรือ” ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวดัปราจีนบุรี ห่างจากตัวจังหวัด(ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี) ประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากพรุงเทพฯ ประมาณ 153 กิโลเมตร

ความหมาย ตราสัญลักษณ์ : เป็นรูปภูเขาคู่ และทุ่งนา แสดงถึงการอาศัยอยู่กับธรรมชาติและแสดงถึงความรักธรรมชาติ
เนื้อที่ : เนื้อที่ เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,250 ไร่
อาณาเขต : ทิศเหนือ จดบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 12 ตำบลเนินหอม
ทิศใต้ จดบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเนินหอม
ทิศตะวันออก จดบ้านเนินไม้หอม หมู่ที่ 17 ตำบลเนินหอม
ทิศตะวันตก จดบ้านหนองงูเหลือมหมู่ที่9 และบ้านท่าศาลาหมู่ที่ 10,11 ตำบลเนินหอม
ภูมิประเทศ : เทศบาลตำบลบ้านนาปรือพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาพื้นที่การปกครองมีจำนวน 6 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1  บ้านนาปรือ
หมู่ที่ 2  บ้านนาปรือ 
หมู่ที่ 3  บ้านเนินหอม
หมู่ที่ 4  บ้านเนินหอม 
หมู่ที่ 5  บ้านเนินบาก  (บางส่วน) 
หมู่ที่ 20  บ้านหนองแท่นพระ  (บางส่วน)
จำนวนครัวเรือนและประชากร : ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
จำนวนประชากรทั้งสิ้น  2,181  คน  แบ่งเป็นชาย 1,109  คน   หญิง  1,072  คน   
จำนวนครัวเรือน  651  ครัวเรือน