ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ารคมนาคมขนส่ง :

ทางเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3077 ตัดผ่านถนนสุวรรณศรและ มีถนนเชื่อมหมู่บ้าน 16 สาย เช่นบ้านเนินบาก บ้านเนินหมอ บ้านหนองแท่นพระ ถนนที่อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือมี จำนวน 17 สาย ความยาวประมาณ 11,545 เมตร

การประปา : เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  จำนวน  651  ครัวเรือน
ไฟฟ้า : เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   จำนวน 651  ครัวเรือน
การสื่อสาร :
การไปรษณีย์โทรคมนาคม

ดำเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ซึ่งให้บริการทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขรับจ่ายของการสื่อสารแห่งประเทศไทย  ถนนสุวรรณศร  ตำบลบ้านพระ  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  สำหรับในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในพื้นที่

โทรศัพท์ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ บมจ.ทศท.คอร์เปอเรชั่น รับผิดชอบให้บริการโทรศัพท์ภายในประเทศไทยกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยและรับผิดชอบในการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศและให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ทั้งหมด หมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  037-407-495 ,037-482-006 เว็บไซต์  www.Bannaprue.go.th  

ระบบเสียงตามสาย :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือใช้ระบบเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและบริการประชาชน ให้ทราบความเคลื่อนไหวและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  สามารถให้บริการได้ 99%

ลักษณะการใช้ที่ดิน : - พื้นที่พักอาศัย 192  ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา 
- พื้นที่เกษตรกรรม 1,447  ไร่  3 งาน  55  ตารางวา 
- พื้นที่พาณิชยกรรม      -      ไร่ 
- พื้นที่อุตสาหกรรม       - ไร่ 
- พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 10 ไร่ 2 งาน 
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 10 ไร่ 2 งาน   7   ตารางวา 
- พื้นที่สวนสาธารณะ 1 ไร่ 
- พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ 47 ไร่ 2 งาน  14  ตารางวา