สาส์นจากนายกเทศมนตรี

สาร..จากใจนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือได้จัดทำวารสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์พวกเราชาวเทศบาลตำบลบ้านนาปรือทุกคน  กระผมในฐานะพนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายโดยตรงจากส่วนกลาง และคณะผู้บริหารมาสู่กระบวนการปฏิบัติ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระผมต้องขอขอบคุณประชาชนในทุกส่วนของเทศบาล ฯลฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือตลอดมา ในฐานะเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนตำบลทุกคน มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด พร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

นายบัณฑิต แดงศิริ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ