สำนักปลัดเทศบาล

นายสุทธิพงษ์ เปรมปรัชญา
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางโชษิตา แดงศิริ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  ว่าง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางสาวปริญญา วงษ์พานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอเนก ปานะโปย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวโชติกา ด่านอาษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางณัฐมล นามสีอุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางสาวสุนิศา แดงศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
นายอภิชิต อภิสุนทรากูร
พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัดฯ)
นายใฉน จำปาทอง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายอุปถัมป์ เกษไชย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
นายมนัส ร้อยพวง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
 
นายเสนาะ จำปาทอง
พนักงานดับเพลิง
  นายศราวุฒิ วงษ์พล
พนักงานดับเพลิง
 
นายวีระวัฒน์  พงศ์พัฒนะนุกูล
คนงาน (ประจำรถบรรทุกน้ำ)

  นายทวิช บุญรักษ์พล
คนงาน(ประจำรถดับเพลิง)