ผู้บริหารเทศบาล

นายบัณฑิต แดงศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ
นายทัตเทพ ทองใส
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ
นายจุมพล แก้ววิจิตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ
นายกัมปนาท กะจะชาติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ
นายบัณฑูรย์ วงษ์พล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ