สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

นายสุพันธ์ สิงหวิบูลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
 
นายสุธี โสธร
สมาชิกสภาเทศบาล
  นายมนตรี ชัยประสิทธิกุล
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเจษฎา จำปาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 1

นางอ่อน บุญพร้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 1

นางสาวสมจิต  บุญชด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 1

นายสมาน พรมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 1
นายสุวรรณ แสงสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 2

นายบุญธรรม สิงหวิบูลย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 2

   
  นายพงศ์ขจร มูลนางเดียว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
เขตเลือกตั้งที่ 2