ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือลักษณะโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู มี ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เนื่องจากเป็นพื้นที่  ที่ตั้งใกล้อ่าวไทย  ฝั่งตะวันออก  ฤดูร้อนจะร้อนจัด  และฤดูหนาวจะหนาวจัดประมาณ 1-2  อาทิตย์  อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  28.1  องศาเซลเซียส  ฤดูฝนจะตกประมาณเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนธันวามของทุกปี

แหล่งน้ำและหนองน้ำธรรมชาติ่:

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน 1  แห่ง  มีคลองตาจันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำมาจากเทือกเขาอีโต้  เขาแดง  และเขาใหญ่  ไหลผ่านหมู่ที่  1 , 2 , 3  และหมู่ที่ 4  (ตำบลเนินหอม)  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี

หนองน้ำธรรมชาติ  : หนองน้ำนาปรือ  จำนวน 1  แห่ง  สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี
การระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาจึงไม่มีผลกระทบด้านน้ำท่วมขังมากนัก  และมีการจัดระบบระบายน้ำ  เช่น  วางท่อระบายน้ำ  และจัดทำรางระบายน้ำ  เครื่องสูบน้ำมีจำนวน 4 เครื่อง

การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล :

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือมีประมาณ วันละ 1.5 – 2 ตัน สามารถเก็บขนไปกำจัดได้วันละ 1 เที่ยว ประมาณเที่ยวละ 1,800 กิโลกรัม การดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลปัจจุบันไม่เป็นตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากเทศบาลไม่มีพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง

ข้อมูลอื่นๆ : ทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งน้ำ บ่อบาดาลของรัฐ 4  บ่อ  และของเอกชน  10  แห่ง 
มวลชนจัดตั้ง 
อปพร. 1  รุ่น                                                     จำนวน  50  คน 
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล  (กพสต.)                  จำนวน 30  คน
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน    (อสม.)                     จำนวน  36  คน 
อาสาสมัครตำรวจบ้าน                                            จำนวน 50  คน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ : 

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ลักษณะโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดู มี ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่ตั้งใกล้อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก ฤดูร้อนจะร้อนจัด และฤดูหนาวจะหนาวจัดประมาณ 1-2 อาทิตย์ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะตกประมาณเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนธันวามของทุกปี

แหล่งน้ำและหนองน้ำธรรมชาติ :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 1 แห่ง มีคลองตาจันซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำมาจากเทือกเขาอีโต้ เขาแดง และเขาใหญ่ ไหลผ่านหมู่ที่ 1 , 2 , 3 และหมู่ที่ 4 (ตำบลเนินหอม) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี

หนองน้ำธรรมชาติ : หนองน้ำนาปรือ  จำนวน 1  แห่ง  สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี 
การระบายน้ำและการกำจัดน้ำเสีย :

เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาจึงไม่มีผลกระทบด้านน้ำท่วมขังมากนัก และมีการจัดระบบระบายน้ำ เช่น วางท่อระบายน้ำ และจัดทำรางระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำมีจำนวน 4 เครื่อง

การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล :

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือมีประมาณ วันละ 1.5 – 2 ตัน  สามารถเก็บขนไปกำจัดได้วันละ  เที่ยว  ประมาณเที่ยวละ  1,800  กิโลกรัม  การดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลปัจจุบันไม่เป็นตามหลักสุขาภิบาล  เนื่องจากเทศบาลไม่มีพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นของตนเอง

ข้อมูลอื่นๆ : ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ำ บ่อบาดาลของรัฐ 4  บ่อ  และของเอกชน  10  แห่ง 
มวลชนจัดตั้ง 
อปพร. 1  รุ่น                                                     จำนวน  50  คน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล  (กพสต.)                  จำนวน 30  คน 
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน    (อสม.)                     จำนวน  36  คน 
อาสาสมัครตำรวจบ้าน                                            จำนวน 50  คน