กองช่าง

นายเจต  นาจารย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
   
  ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
   
  ว่าง
ช่างโยธา
 
   
  นางสาวจันทร์ทิมา บุษย์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ