หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุทธิพงษ์ เปรมปรัชญา
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสายฝน ณรงค์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายเจต นาจารย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรชต  รุ่งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางธัญพร  กมลกุลรภัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา