ปลัดเทศบาล(๓๐-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑)
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง)
www.bannaprue.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธาราณสุข ระดับต้น)

(๑) ฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๑.งานบริหารงานทั่วไป
๒.งานการเจ้าหน้าที่
๓.งานนิติการ
๔.งานทะเบียนราษฎร
๕.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖.งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๗.งานกิจการสภา
๘.งานวิชาการและแผน
๙.งานงบประมาณ
๑๐.งานพัฒนาชุมชน
(๒) ฝ่ายธุรการ
(นักบริหารทั่วไป ระดับต้น)
- งานธุรการ งานสารบรรณงานเลขานุการ และรัฐพิธี

กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธาราณสุข ระดับต้น)

(๑) ฝ่ายบริหารคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
๑.งานการเงินและบัญชี
๒.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธาราณสุข ระดับต้น)

(๑) ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
๑.งานธุรการ
๒.งานออกแบบ ก่อสร้าง และผังเมือง
๓.จัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธาราณสุข ระดับต้น)

(๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
๑.งานธุรการ
๒.งานรักษาความสะอาด
๓.งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
๔.งานป้องกันและควบคุมโรค
๕.งานส่งเสริมสุขภาพ และบริการสาธาราณสุข

 

กองสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธาราณสุข ระดับต้น)

(๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)
๑.งานบริหารการศึกษา
๒.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.งานส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ