กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายรชต รุ่งสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
   
  นางสาวเขมวรรณ ยืนสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
   
  นายอุทัย ขันทอง
พนักงานขับรถยต์ (บรรทุกขยะ)
 
   
  นายยุทธนา คนเสงี่ยม
คนงานประจำรถขยะ