ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ  :

โครงการสร้างเศรษฐกิจ / ของประชากร อาชีพ ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำสวน รับจ้าง และค้าขายการพาณิชยกรรมและบริการ

ร้านค้าทั่วไป        จำนวน 18  ร้าน 
ร้านขายน้ำมัน      จำนวน 4  ร้าน
ร้านขายแก๊ส จำนวน 2 ร้าน
ตลาดนัดทุกวันพฤหัสบดี     จำนวน 1  แห่ง  ที่วัดนาปรือ 
หอพัก  บ้านเช่า   จำนวน 17  แห่ง
สถานประกอบอาหาร : ตามพระราชบัญญัติสาธารณะสุขฯ พ.ศ. 2535   จำนวน  7  แห่ง 
ร้านขายอาหารสด             จำนวน ร้าน 
ร้านขายยา                      จำนวน 1  ร้าน 
ร้านคอมพิวเตอร์               จำนวน 1  ร้าน
บริษัทเดินรถ                   จำนวน 1  แห่ง
ร้านรับซื้อของเก่า             จำนวน 1  แห่ง 
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์        จำนวน  แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต์                  จำนวน 2  อู่ 
ร้านตัดผม                       จำนวน 4  ร้าน 
ร้านเย็บผ้า                      จำนวน 2  ร้าน 
การอุตสาหกรรม :  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  มีการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดกลาง  จำนวน 1  แห่ง 
การท่องเที่ยว :  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ  จำนวน 1  แห่ง  คือวัดเนินหอม 
การอุตสาหกรรม :  ประเภทสัตว์ปีก  (เลี้ยงไก่ชนพื้นเมือง)  จำนวน 1  แห่ง  จำนวน  350  ตัว