กองคลัง

นางสายฝน  ณรงค์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง  7
   
  นางสาววรรณวิมล ควรมิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
 
 
นางสาวกัญญพัชร ทองนาค
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  นางสุพรรณี อัตรศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุภาพร สิงหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวิเชียร  สละสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุปราณี ศรีทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้