ค้นหาประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบ662021-10-27 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2ประชาสัมพันธ์ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อทำธุรกรรม ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ2021-09-29 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
3ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2021-08-02 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
4ประชาสัมพันธ์โครงการสานสายใยครอบครัว (วันแม่)2021-08-02 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
5ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนา ฒ ผู้เฒ่า เล่าเรื่อง2021-08-02 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
6ประชาสัมพันธ์สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว2021-08-02 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
7ประชาสัมพันธ์กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ2021-08-02 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
8ประชาสัมพันธ์ผลคะแนน ITA ปี 25632021-07-29 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
9ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการส่วนท้องถิ่น2021-06-10 00:00:00auttaw[อรรถวุฒิ จันทร์แดง]
10ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง2021-04-09 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
11ประชาสัมพันธ์วาระจังหวัดปราจีนบุรี(3 ส 1 ป)2021-04-01 00:00:00Admin[ผู้ดูแลระบบ]
12ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ2021-03-22 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
13ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขต 12021-03-22 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
14ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง2021-03-22 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
15ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านนาปรือที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง เขต 22021-03-15 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
16ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนาปรือ2021-03-15 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
17ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง2021-03-15 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
18ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริต2021-03-03 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
19ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ2021-03-01 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
20ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง2021-02-08 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
21ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ2021-01-08 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
22ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ2020-12-04 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
23ประชาสัมพันธ์รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งที่รับสมัคร2020-12-04 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
24ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2020-11-09 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
25ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล2020-10-15 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
26ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2020-08-19 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
27ประชาสัมพันธ์เอกสารแนบท้ายเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2020-08-19 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
28ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล2020-07-24 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
29ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย2020-07-13 00:00:00Admin[ผู้ดูแลระบบ]
30ประชาสัมพันธ์แผ่นผับให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2020-06-25 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
31ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ25622020-06-16 00:00:00Admin[ผู้ดูแลระบบ]
32ประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์2019-06-28 00:00:00Admin
33ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2019-06-28 00:00:00Admin
34ประชาสัมพันธ์เริ่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2019-06-28 00:00:00Admin
35ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่2019-06-28 00:00:00Admin
36ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2019-06-28 00:00:00Admin
37ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย2019-06-28 00:00:00Admin
38ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบรายงานผลปฎิบัติการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25592017-06-21 00:00:00Admin
39ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบรายงานแผนปฎิบัติการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25592017-06-21 00:00:00Admin
40ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (ชุดผจญภัยใต้ท้องทะเล 2 หอ)2017-06-21 00:00:00Admin
41ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเทลาน คสล. ข้างตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 12017-06-21 00:00:00Admin
42ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากข้างบ้านนายเสถียร ศรีทอง2017-06-21 00:00:00Admin
43ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จานวน 7 รายการ2017-06-21 00:00:00Admin
44ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 32017-06-21 00:00:00Admin
45ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านเนินหอม หมู่ที่ 202017-06-21 00:00:00Admin
46ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 12017-06-21 00:00:00Admin
47ประชาสัมพันธ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิณค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาร้องขอให้พิจารณาการประเมิน2017-02-05 00:00:00Admin
48ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบล็อกคัลเวิล คลองตาจันทร์ หมู่ที่ 22017-01-06 00:00:00Admin
49ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘2016-08-17 00:00:00Admin
50ประชาสัมพันธ์เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ไปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘2015-01-12 00:00:00Admin
51ประชาสัมพันธ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิณค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาร้องขอให้พิจารณาการประเมิน2015-01-12 00:00:00Admin
52ประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล2015-01-07 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด