ค้นหาประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1ประชาสัมพันธ์แผ่นผับให้ความรู้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2020-06-25 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ25622020-06-16 00:00:00Admin[ผู้ดูแลระบบ]
3ประชาสัมพันธ์เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์2019-06-28 00:00:00Admin
4ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2019-06-28 00:00:00Admin
5ประชาสัมพันธ์เริ่อง หลักเกณฑ์การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ2019-06-28 00:00:00Admin
6ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่2019-06-28 00:00:00Admin
7ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน2019-06-28 00:00:00Admin
8ประชาสัมพันธ์เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย2019-06-28 00:00:00Admin
9ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบรายงานผลปฎิบัติการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25592017-06-21 00:00:00Admin
10ประชาสัมพันธ์เรื่อง แบบรายงานแผนปฎิบัติการซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25592017-06-21 00:00:00Admin
11ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม (ชุดผจญภัยใต้ท้องทะเล 2 หอ)2017-06-21 00:00:00Admin
12ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเทลาน คสล. ข้างตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 12017-06-21 00:00:00Admin
13ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เริ่มจากข้างบ้านนายเสถียร ศรีทอง2017-06-21 00:00:00Admin
14ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จานวน 7 รายการ2017-06-21 00:00:00Admin
15ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 32017-06-21 00:00:00Admin
16ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนบ้านเนินหอม หมู่ที่ 202017-06-21 00:00:00Admin
17ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างตลาดนัดชุมชน หมู่ที่ 12017-06-21 00:00:00Admin
18ประชาสัมพันธ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิณค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาร้องขอให้พิจารณาการประเมิน2017-02-05 00:00:00Admin
19ประชาสัมพันธ์เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณข้างบล็อกคัลเวิล คลองตาจันทร์ หมู่ที่ 22017-01-06 00:00:00Admin
20ประชาสัมพันธ์เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘2016-08-17 00:00:00Admin
21ประชาสัมพันธ์เรื่อง ให้ผู้มีหน้าที่ไปรับแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘2015-01-12 00:00:00Admin
22ประชาสัมพันธ์เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมิณค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาร้องขอให้พิจารณาการประเมิน2015-01-12 00:00:00Admin
23ประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล2015-01-07 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด