รายงานแผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด
1อัตรากำลัง1.สมรรถนะหลัก2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
2อัตรากำลัง2.สมรรถนะผู้บริหาร2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
3อัตรากำลัง3.สมรรถนะประจำสายงาน2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
4อัตรากำลัง4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
5อัตรากำลัง4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
6อัตรากำลัง4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
7อัตรากำลัง4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
8อัตรากำลัง4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
9อัตรากำลัง4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
10อัตรากำลัง4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
11อัตรากำลัง4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
12อัตรากำลัง4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
13อัตรากำลัง4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
14อัตรากำลัง4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
15อัตรากำลัง4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
16อัตรากำลัง4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
17อัตรากำลัง4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
18อัตรากำลัง4601 เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
19อัตรากำลัง4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
20อัตรากำลัง4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
21อัตรากำลัง4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
22อัตรากำลัง4605 โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
23อัตรากำลัง4606 เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
24อัตรากำลัง4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
25อัตรากำลัง4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
26อัตรากำลัง4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
27อัตรากำลัง4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
28อัตรากำลัง4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
29อัตรากำลัง4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
30อัตรากำลัง4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
31อัตรากำลัง4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัตงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
32อัตรากำลัง4705 นายช่างเครื่องกล ผปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
33อัตรากำลัง4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
34อัตรากำลัง4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
35อัตรากำลัง4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
36อัตรากำลัง4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
37อัตรากำลัง4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาสวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
38อัตรากำลัง4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
39อัตรากำลัง4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
40อัตรากำลัง4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
41อัตรากำลัง4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
42อัตรากำลัง3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
43อัตรากำลัง3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
44อัตรากำลัง3103 นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
45อัตรากำลัง3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
46อัตรากำลัง3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
47อัตรากำลัง3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
48อัตรากำลัง3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
49อัตรากำลัง3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
50อัตรากำลัง3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
51อัตรากำลัง3204 นักวิชาการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
52อัตรากำลัง3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
53อัตรากำลัง3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
54อัตรากำลัง3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
55อัตรากำลัง3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
56อัตรากำลัง3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
57อัตรากำลัง3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
58อัตรากำลัง3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
59อัตรากำลัง3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
60อัตรากำลัง3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
61อัตรากำลัง3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
62อัตรากำลัง3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
63อัตรากำลัง3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
64อัตรากำลัง3604 นักอาชัวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
65อัตรากำลัง3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
66อัตรากำลัง3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
67อัตรากำลัง3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
68อัตรากำลัง3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
69อัตรากำลัง3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
70อัตรากำลัง3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
71อัตรากำลัง3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
72อัตรากำลัง3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
73อัตรากำลัง3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
74อัตรากำลัง3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
75อัตรากำลัง3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
76อัตรากำลัง3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
77อัตรากำลัง3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
78อัตรากำลัง3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
79อัตรากำลัง3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
80อัตรากำลัง3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
81อัตรากำลัง3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
82อัตรากำลัง3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
83อัตรากำลัง3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
84อัตรากำลัง3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
85อัตรากำลัง3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
86อัตรากำลัง3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
87อัตรากำลัง3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
88อัตรากำลัง3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
89อัตรากำลัง3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
90อัตรากำลัง3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
91อัตรากำลัง3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
92อัตรากำลัง3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
93อัตรากำลัง2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
94อัตรากำลัง2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
95อัตรากำลัง2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
96อัตรากำลัง2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
97อัตรากำลัง2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
98อัตรากำลัง2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
99อัตรากำลัง2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
100อัตรากำลัง2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
101อัตรากำลัง2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
102อัตรากำลัง1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)2020-10-29 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
103อัตรากำลังประกาศเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลขนาดกลาง2020-06-19 00:00:00Chanoknan[Nook Chanoknan]
104อัตรากำลัง13.1 การประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558-25602019-06-28 00:00:00Admin
105อัตรากำลัง13.2 การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-25632019-06-28 00:00:00Admin
106อัตรากำลัง13.3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561-25632019-06-28 00:00:00Admin
ลำดับที่ กลุ่ม รายละเอียด วันที่ประกาศ ประกาศโดย ดาวน์โหลด