ระบบจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง (EGP) เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
1?จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3?ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
4?จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านนางเบ้า ศิลาวงษ์ หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะ
5?จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6?จ้างจัดทำบูธพร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประ
7?ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ (ลูก
8?ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10?ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11?ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12?จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นแยกบ้านนายสอน เพ็งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13?ซื้ออุปกรณ์และของขวัญของรางวัลสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปและการ
14?จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว เริ่มจากบ้านนายสมาน ภูมี ถึงศูนย์กิจกรรมบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจ
15?จ้างรถยนต์สำหรับรับ-ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16?วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)
17?จ้างรถยนต์สำหรับรับ-ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18?จ้างเครื่องเสียงและประดับตกแต่งไฟแสงสี โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2
19?เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20?จ้างเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง โครงการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปและการให้ความร
21?จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เดือนธันวาคม 2562 แ
22 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)
24จ้างการแสดงมหรสพ หมอลำพื้นบ้านประยุกต์ พร้อมติดตั้งเวทีฯ โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีง
25จ้างการแสดงมหรสพ หมอลำพื้นบ้านประยุกต์ พร้อมติดตั้งเวทีฯ โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีง
26 จ้างโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (กล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๘๕ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-1239 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๓๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
44จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
47จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทฺติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพา
50จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๔๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเ
52จ้างโครงการประดับไฟ แสง สี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
53ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยวิธ
55ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
57ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
58จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
60ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทฺติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
64จ้างล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและศูนย์พัฒนาเด
65จ้างโครงการ ประดับไฟ แสง สี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เทศบาลตำบลบ้านนา
66ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
67โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา
68โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา
69จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) หมายเลขทะเบียน กค ๕๔๗๔ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยวิธ
72จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75จ้างจัดทำบูธพร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประจ
76ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยวิธ
79จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82จ้างจัดทำบูธพร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประจ
83ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85จ้างโครงการซ่อมตลิ่งคลองตาจันทร์ ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90จ้างรถยนต์ปรับอากาศ (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง สำหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER
91ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดโลหะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
93ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราช
94ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
95จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบลงพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเ
96จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง