ระบบจัดซื้อจัดจ้างส่วนกลาง (EGP) เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
1?ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2?ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3?จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1987 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4?ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6?ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7?จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 9882 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8?ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9?จ้างรถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10?ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12?ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13?จ้างการแสดงมหรสพ หมอลำพื้นบ้านประยุกต์ พร้อมเวทีการแสดง และรถแห่นำขบวนรถประกวดกระทง โครงการสืบสานงา
14?จ้างโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15?จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16?ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจ
17?ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18?ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะต้นทางของชุม
19?จ้างเหมาจัดทำที่คัดแยกขยะ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมคัดแยกขยะต้นทางของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
20?จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-1987 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21?ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจ
22?ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจกสำหรับปูโต๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23?จ้างจัดทำโครงการ ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และประดับไฟ แสง สี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พร
24?ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25?จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ สำหรับดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-1239 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26?จ้างติดตั้งเครื่องเสียง และประดับไฟ แสง สี โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิ
27?ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 เส้นเลียบคลองตาจันทร์ (ตอน
28?ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29?ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม ภาคเรียนที่
30?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31?ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32?ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33?จ้างรถยนต์สำหรับรับ-ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34?เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35?ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36?จ้างรถแบคโฮเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
37?จ้างรถแบคโฮใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
38?จ้างโครงการประดับไฟ แสง สี เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
39?จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เดือนธันวาคม 25
40?ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองตาจันทร์ (ตอนล่าง) ด้วยว
41?ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราค
42?จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43Title
44?จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
45?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
46?ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดและจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
47?จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหน้าบ้านนางเบ้า ศิลาวงษ์ หมู่ที่ ๒๐ โดยวิธีเฉพาะ
48?จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49?จ้างจัดทำบูธพร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประ
50?ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบกระจายเสียงไร้สายชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ (ลูก
51?ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
52?จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
53?ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
54?ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
55?จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เส้นแยกบ้านนายสอน เพ็งน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
56?ซื้ออุปกรณ์และของขวัญของรางวัลสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปและการ
57?จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว เริ่มจากบ้านนายสมาน ภูมี ถึงศูนย์กิจกรรมบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจ
58?จ้างรถยนต์สำหรับรับ-ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
59?วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)
60?จ้างรถยนต์สำหรับรับ-ส่ง เด็กนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
61?จ้างเครื่องเสียงและประดับตกแต่งไฟแสงสี โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2
62?เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
63?จ้างเวทีพร้อมติดตั้งเครื่องเสียง โครงการพัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปและการให้ความร
64?จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ เดือนธันวาคม 2562 แ
65 จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
66วัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์)
67จ้างการแสดงมหรสพ หมอลำพื้นบ้านประยุกต์ พร้อมติดตั้งเวทีฯ โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีง
68จ้างการแสดงมหรสพ หมอลำพื้นบ้านประยุกต์ พร้อมติดตั้งเวทีฯ โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีง
69 จ้างโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
70 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
71จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
72 ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (กล้องวงจรปิด CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
73ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
74 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๐๘๕ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
75ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
76จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-1239 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
77จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
79ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
80จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
81ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๓๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
82จ้างจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
84จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
85ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
86จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
87จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
88ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
89ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
90จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทฺติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
91จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
92จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพา
93จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๔๐ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเ
95จ้างโครงการประดับไฟ แสง สี เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
96ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยวิธ
98ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
101จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๙๘๗ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ ระยะที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
103ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
104จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105จ้างโครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลทฺติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
106จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
107จ้างล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและศูนย์พัฒนาเด
108จ้างโครงการ ประดับไฟ แสง สี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ เทศบาลตำบลบ้านนา
109ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
110โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา
111โครงการเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ทางไปบ้านท่าศาลา
112จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
113จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) หมายเลขทะเบียน กค ๕๔๗๔ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
114ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยวิธ
115จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
116ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118จ้างจัดทำบูธพร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประจ
119ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
120จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือและโรงเรียนบ้านเนินหอม โดยวิธ
122จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123ซื้อวัสดุสำนักงาน (หนังสือพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
124จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๔๓ ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125จ้างจัดทำบูธพร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งในการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประจ
126ซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128จ้างโครงการซ่อมตลิ่งคลองตาจันทร์ ตอนล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
129จ้างตัดหญ้าพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2643 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
132ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
133จ้างรถยนต์ปรับอากาศ (รถตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง สำหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER
134ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องตัดโลหะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
135จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
136ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราช
137ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ (รอบลงพื้นที่) โดยวิธีเฉพาะเ
139จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
140ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟ LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง